Blog

20 Từ vựng đồng nghĩa thường gặp trong PART 7 TOEIC

Trong PART 7 TOEIC có một loại câu hỏi rất phổ biến là loại câu hỏi từ vựng. Cùng sachenglishgrammarinuse.wordpress.com tìm hiểu một số cụm từ đồng nghĩa thường gặp sau các bạn nhé.

1. account for /əˈkaʊnt fɔːr/ = explain /ɪkˈspleɪn/ (v): giải thích
2. make up for /meɪk ʌp fɔːr/ = compensate /ˈkɒm.pən.seɪt/ (v): bồi thường
3. oversight /ˈəʊ.və.saɪt/ = omission /əʊˈmɪʃ.ən/ (n): sự bỏ sót
4. set up /set ʌp/ = make plans for / /meɪk plæn fɔːr/(v): lên kế hoạch
5. state-of-the-art / steɪt əv ði: ɑːrt/ = modern /ˈmɒd.ən/ (adj): hiện đại
6. incur /ɪnˈkɜːr/ = bear /beər/ (v): chịu đựng
7. enlarge /ɪnˈlɑːdʒ/ = elaborate /iˈlæb.ər.ət/ (v): mở rộng, phát triển
8. unbeatable /ʌnˈbiː.tə.bəl/ = unsurpassed ˌʌn.səˈpɑːst/ (adj): không thế sánh bằng, vượt qua..
10.offer /ˈɒf.ər/ = solicit ideas / səˈlɪs.ɪt/ / aɪˈdɪə/ (v) thu hút các ý kiến
11. sewage /ˈsuː.ɪdʒ/ = waste /weɪst/ (n): chất thải
12. in lieu of / /ɪn ljuː əv/ = because of /bɪˈkɒz əv/: bởi vì
13. garb /ɡɑːrb/ = clothe /kləʊð/ (n): quần áo
14. address /əˈdres/ = talk to /tɔːk/ (v): nói chuyện
15. in place /ɪn pleɪs/ = in effect /ɪn ɪˈfekt/ (adj): còn hiệu lực
16. condition /kənˈdɪʃ.ən/ = term /tɜːm/ (n): điều khoản
17. draw /drɔː/ = attract /əˈtrækt/ (v): thu hút
18. duplicate /ˈdʒuː.plɪ.keɪt/ = copy / ˈkɒp.i/ (v/n): bản sao (n), sao chép (v)
19. exclusive /ɪkˈskluː.sɪv/ = restricted /rɪˈstrɪk.tɪd/ (adj): khu biệt,
20. market /ˈmɑː.kɪt/ = sales region /seɪl/ /ˈriː.dʒən/ (n): thị trường

Xem thêm cách học từ vựng khác tại https://sachenglishgrammarinuse.wordpress.com/category/blog/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s